bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strona główna

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” utworzona została z inicjatywy Założyciela Uczelni, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.06.1997r. oraz wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych w dniu 23.07.1997r. pod numerem 122.

Założycielem Uczelni jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o.o., placówka oświatowa, działająca od 1993r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.


Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, będąca niepubliczną uczelnią wyższą, służy nauce, gospodarce narodowej i społeczeństwu poprzez kształcenie studentów, rozwój kadr i prowadzenie badań naukowych. Absolwenci Uczelni to ludzie kompetentni i kreatywni zawodowo oraz otwarci na dialog i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Szkoła, podczas swojej działalności, wykształciła wielu specjalistów od zarządzania, turystyki, filologów, pedagogów, dziennikarzy oraz informatyków.

Siłą Uczelni jest zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna oraz połączenie komfortowych warunków studiowania i wysokiego poziomu kształcenia z przystępną ceną i dobrymi programami stypendialnymi.

Obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.


WŁADZE UCZELNI

  • Rektor: mgr inż. Ewa Pańka
  • Dziekan: dr inż. Jarosław Wąsiński


DANE KONTAKTOWE
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62, 50 – 425 Wrocław

Filia w Kłodzku: ul. Wyspiańskiego 2f, 57 – 300 Kłodzko

NIP 894-21-38-257, REGON 931047297
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl, tel. 71 37 72 101, http://wszedukacja.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres WSP: /WSZE/domyslna


Redakcja BIP
Anna Gołębiowska
Sekretariat Uczelni: pok. 116
e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl, bip@edukacja.wroc.pl , tel. 71 37 72 101


Ochrona Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych: Henryk Batko
e-mail: iod@edukacja.wroc.pl


Udostępnianie informacji publicznej
Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” (BIP WSZE) jest ogólnodostępnym portalem internetowym.
Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji publicznych, do których dotarcie ułatwia menu znajdujące się na po lewej stronie witryny.

Wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie BIP WSZE, są dostępne w oryginale, do wglądu - na miejscu, w sekretariacie Uczelni.

Główne akty prawne zawierające regulacje dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 10 poz. 68),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. nr 212, poz. 1766).

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej WSZE i nie znajduje się na stronie Uczelni, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” , ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław
  • złożyć osobiście w sekretariacie Uczelni, w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” , ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, pok. 118,
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@edukacja.wroc.pl

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeśli wnioskując o udostępnienie informacji publicznej poda swoje dane osobowe ich administratorem będzie Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” (WSZE). Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, w tym kontaktowania się z wnioskodawcą w jego sprawie.


System monitorowania informacji o studiach

Informacje na temat studiów są niezwykle ważne i potrzebne dla różnych grup odbiorców - od studentów i pracowników naukowych, po pracodawców oraz sponsorów. Jednak, aby te informacje były skuteczne i użyteczne, muszą być aktualne, rzetelne, zrozumiałe, kompleksowe i zgodne z potrzebami różnych grup odbiorców.
Jeżeli masz sugestie zmian w BIP, prosimy o kontakt na adres: bip@edukacja.wroc.plRedaktor BIP: Anna Gołębiowska
Wyświetlenia: 106 748
Dokument dodany dnia: 06.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024
Podpisał(a): Anna Gołębiowska

Wersja do druku